Słowo Życia - styczeń 2008

01 sty 2008
ks. Tadeusz Loska SJ
 

1 STYCZNIA 2008 - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Rozpromienione oblicze Pana - łaska - pokój

I czytanie (Lb 6, 22-27): Jest to formuła uroczystego błogosławieństwa synów Izraela. Gdy błogosławi człowiek, jest to tylko wzywanie Bożej pomocy, życzenie, prośba - wyrażone słowem. U zarania stworzenia Bóg błogosławił ludziom i zwierzętom - Jego błogosławieństwo to słowo, dar i czyn: życie, płodność ziemi, harmonia w przyrodzie i pokój między ludźmi. Bóg rozpromienia swe oblicze, czyli otacza synów Izraela swoją życzliwą opieką, wchodzi w trwałą wspólnotę z nimi w życiu doczesnym i po śmierci. Jezus Chrystus, którego Bóg obiecał i którym obdarował świat, jest równocześnie i Słowem, i Darem! A wszystkie błogosławieństwa i dobra, które przyniósł, są przeznaczone nie tylko dla synów Izraela, ale dla wszystkich narodów, rozsianych po wszystkich krańcach ziemi (Psalm).
Rozpromienione oblicze Pana - łaska - pokój - to suma i streszczenie wszystkich darów, które Bóg ofiarowuje nam w Synu zrodzonym z niewiasty.

Ewangelia (Łk 2, 16-21): Aniołowie objawiają pasterzom Jego narodzenie. Gdy przybyli do Betlejem, znaleźli Maryję, Józefa i Dziecię w żłobie. Co za kontrast między tym, kim jest to Dziecię - Zbawiciel, Mesjasz i Pan, a tym, co zobaczyli pasterze! A jednak uwierzyli. Jako świadkowie opowiedzieli o tym, co im zostało objawione. Stają się pierwszymi świadkami i apostołami Jezusa. Ich orędzie budzi zdziwienie, a to nie jest jeszcze wiara - to tylko jej przedsionek. Możemy powiedzieć, że mamy wiarę, dopiero wtedy, gdy - tak jakMaryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu - słuchamy i zatrzymujemy słowa sercem szlachetnym i dobrym, i wydajemy owoc przez swą wytrwałość (Łk 8, 15).
Chrystus - Słowo i Dar - jest prawdziwym człowiekiem: zrodzony z niewiasty i pod Prawem, które domagało się, aby Go obrzezać. Jezus podporządkowuje się Prawu Mojżeszowemu. Wypełniając je, położył mu kres, aby ogłosić Nowe Prawo - przykazanie miłości. Nadano Mu imię Jezus, które oznacza: "Bóg jest zbawieniem". On bowiem zbawi lud swój z ich grzechów (Mt 1, 21). Na czym to zbawienie polega, wyjaśnia św. Paweł w II czytaniu.

II czytanie (Ga 4, 4-7): Jezus Chrystus uwolnił nas spod niewoli Prawa, grzechu i śmierci, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Stajemy się dziećmi Bożymi dzięki temu, że Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego. Ten Duch modli się w nas: Abba, Ojcze. Tak dzieci zwracały się do ojca: Tatusiu. Żaden z Żydów nie odważył się tak zwracać do Boga. Jeżeli synami, to i dziedzicami z woli Bożej. Wszystko to jest darem i łaską, która nam się nie należy.

Opowiadanie pasterzy o tym, co im zostało objawione, budzi zdziwienie. A to nie jest jeszcze wiara - to tylko jej przedsionek.
Możemy powiedzieć, że mamy wiarę, dopiero wtedy, gdy słuchamy i zatrzymujemy słowa sercem szlachetnym i dobrym, i wydajemy owoc przez swą wytrwałość (Łk 8, 15) - tak jak Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

 

6 STYCZNIA 2008 - OBJAWIENIE PAŃSKIE
"W Jezusie Chrystusie objawiłeś wszystkim narodom tajemnicę naszego zbawienia"

I czytanie (Iz 60, 1-6): I czytanie i Psalm zawierają zapowiedź i wizję nowej Jerozolimy. Gdy ciemność okrywa ziemię, gęsty mrok spowija ludy, nad Jerozolimą rozbłyska światło i chwała Pana. Do tego światła pójdą narody, wszyscy królowie oddadzą Mu pokłon, przybędą z dalekich krain i wysp. Narody pogańskie, które kiedyś podbijały Jerozolimę i uprowadzały mieszkańców do niewoli, teraz zdążają do ciebie (Jerozolimo), do blasku twojego wschodu. Nie tylko ofiarowują drogocenne dary i klejnoty Bogu, który swój lud wybawił i okrył sławą, ale i zwracają resztę Twoich synów, żyjących na wygnaniu - na rękach niesione są twoje córki.

Ewangelia (Mt 2, 1-12): Ewangelia mówi o spełnieniu się tej wizji. Mędrcy podążający do Jerozolimy, a potem do Betlejem to pierwsi przedstawiciele narodów i ludów pogańskich, którym objawił się Chrystus jako Światłość świataHerod przeraził się, a z nim całą Jerozolima, natomiast Mędrcy bardzo się uradowali, upadli na twarz i oddali Mu pokłon. Uczeni jerozolimscy znali przepowiednię proroka Micheasza o miejscu i czasie narodzenia Mesjasza, a przecież nie przyszli do stajenki, by uczcić nowo narodzonego Króla. Nie przyświecała im bowiem gwiazda wiary. Odtąd o przynależności do Nowego Ludu Bożego - Kościoła nie rozstrzyga pochodzenie czy obrzezanie, ale tylko wiara.

II czytanie (Ef 3, 2-3. 5-6): Prawda o tym, że Jezus Chrystus jest Światłością wszystkich narodów, że poganie są również powołani do zbawienia, w Starym Testamencie była niedostrzegana, chociaż prorocy o niej mówili. Przybycie mędrców do Jerozolimy to prawdziwa rewolucja, która w świecie wciąż dokonuje się przez Ewangelię. Nawet dla św. Pawła wielkim odkryciem było to, że poganie są już współdziedzicami i współczłonkami Ciała, tzn. Kościoła. Dziwi się też, że właśnie on został powołany do tego, by zanieść poganom tę radosną nowinę.

Odtąd o przynależności do Nowego Ludu Bożego - Kościoła rozstrzyga nie pochodzenie czy obrzezanie, ale tylko wiara.

 

13 STYCZNIA 2008 - CHRZEST PAŃSKI
Namaszczony
 Duchem Świętym i mocą

Ewangelia (Mt 3, 13-17): Jezus wyjaśnia Janowi, że chce i musi wypełnić wszystko, co sprawiedliwe - tzn. wolę Boga, w całej pełni. A wolą Boga jest to, co On już dawno zapowiedział w czterech Pieśniach o Słudze Jahwe.

I czytanie (Iz 42, 1-4. 6-7): W Pierwszej Pieśni zapowiada powołanie Sługi - tajemniczej postaci proroka i króla. Ogłosi On wszystkim narodom, że Bóg jest wierny swym obietnicom i skory do przebaczenia. Aby temu zadaniu sprostać, otrzymuje Ducha Bożego: Duch mój na Nim spoczął. W czwartej Pieśni jawi się On jako Sługa cierpiący.
Nad Jordanem Bóg objawia, że owym Sługą jest Jezus - Jego Syn umiłowany, który obarczył się grzechami ludzi, a chrzest to pierwsza stacja Jego drogi krzyżowej, która poprzez śmierć zaprowadzi Go do chwały zmartwychwstania.
Jezusa, obarczonego grzechami ludzi, Duch Święty poprowadzi na pustynię, do Galilei, do Jerozolimy i na Golgotę. Żar Ducha Świętego spali tę Ofiarę wydaną na zgładzenie grzechów świata - i dzięki temu otworzy oczy niewidomym, z zamknięcia wypuści jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemnościach.

II czytanie (Dz 10, 34-38): Jezus przyjmując chrzest uniżył się - stał się pokornym Sługą i Barankiem - a Bóg wywyższył Go i namaścił Duchem Świętym i mocą, uczynił Panem wszystkich. Dlatego mógł tych, którzy byli pod władzą diabła - uzdrawiać, i obdarzać pokojem.

Św. Łukasz podkreśla, że zstąpienie Ducha Świętego i głos Boga miały miejsce w czasie, gdy Jezus się modlił. Zstąpienie Ducha na Jezusa zapowiada drugie Jego zstąpienie w dniu Zielonych Świąt. Wtedy zgromadzeni w Wieczerniku apostołowie również trwali na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa. Zesłanie Ducha jest odpowiedzią Boga na modlitwę. Jezus objawia się jako wzór człowieka modlącego się.

 

20 STYCZNIA 2008 - II NIEDZIELA ZWYKŁA
Jezus - Sługa i Baranek Boży

I czytanie (Iz 49, 3. 5-6): Bóg zapowiada tajemniczą postać Sługi. Obiecuje, że będzie go kształtował od jego narodzenia. Sługa ten nie tylko nawróci rozbity i uprowadzony do niewoli naród: Jakuba i Izraela, ale będzieświatłością dla pogan. On zaniesie moje zbawienie aż na krańce ziemi. On będzie Zbawicielem wszystkich narodów świata.

Ewangelia (J 1, 29-34): Gdy św. Jan Chrzciciel zobaczył nadchodzącego Jezusa, powiedział: To właśnie On - od dawna zapowiedziany i długo oczekiwany - Baranek, czyli Sługa, który gładzi grzech świata, i Syn Boży. Widziałem, jak Duch Święty zstąpił i spoczął na Nim.

II czytanie (1 Kor 1, 1-3): Apostołowie zanieśli na krańce ziemi zbawienie, którego dokonał Jezusa przez śmierć i zmartwychwstanie swoje. Jednym z nich jest św. Paweł. Stwierdza on, że owocem tego zbawienia jest głęboka więź, która łączy go z wierzącymi w Jezusa, czyli z Kościołem Bożym w Koryncie, oraz wspólneuświęcenie w Jezusie Chrystusie. Ta więź i autorytet apostoła dają mu prawo do kierowania do swych adresatów pouczeń i upomnień, które są treścią wszystkich jego listów.

Uczestnicząc we Mszy świętej jesteśmy uświęcani w Jezusie Chrystusie i dajemy świadectwo: On jest Cierpiącym Sługą, Barankiem i Synem Bożym - przez całą ludzkość oczekiwanym Mesjaszem. Obecnie to my mamy nieść tę nowinę światu.

 

27 STYCZNIA 2008 - III NIEDZIELA ZWYKŁA
Światło wielkie

I czytanie (Iz 8, 23b - 9, 3): Gdy Asyria zagarnia północną część Królestwa Izraelskiego - krainę Zabulona i Neftalego, a ludność uprowadza do niewoli (732 r. przed Chr.), zapadają ciemności. W tych mrokach naród ujrzał światło wielkie - to wizja proroka dotycząca dalekiej przyszłości, o której mówi dalszy ciąg I czytania: oto Dziecię się nam narodziło. Jego imię Emanuel - Bóg z nami.
To wydarzenie jest tak pewne i tak rzeczywiste, że prorok mówi w czasie teraźniejszym. Nadzieja, że Bóg przyjdzie z pomocą i będzie razem ze swoim ludem, rzuca snop światła na czasy niewoli i oczekiwania.

II czytanie (1 Kor 1, 10-13. 17): Tym przełomowym, pełnym światła wydarzeniem było narodzenie się Jezusa. Jego światłość będzie intensywniejsza we współczesnym świecie, w Kościele i w naszym życiu, jeśli spełnimy wezwania św. Pawła, aby być jednego ducha i jednej myśli, aby żyć w zgodzie, jeśli będziemy unikać sporów i rozłamówgłosić Ewangelię nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem, jeśli nie będziemy wstydzić sięChrystusowego krzyża.

Ewangelia (Mt 4, 12-23): Gdy Jezus osiadł w Kafarnaum, na pograniczu Zabulona i Neftalego, głosząc Ewangelię, lecząc wszelkie choroby i słabości, wprowadził wielkie światło w krainę śmierci i ciemności. Jezus powołując apostołów zakłada Kościół, w którym i przez który do dnia dzisiejszego naucza, głosi Ewangelię, leczy wszelkie choroby, przede wszystkim choroby duszy. Dzięki temu cała ludzkość może ujrzeć to wielkie światło, którym jest Chrystus i Jego Ewangelia - w Jego świetle człowiek może poznać Boga, zrozumieć świat i samego siebie.

Nikogo nie należy się lękać, bo Pan moim światłem i zbawieniem moim. To światło w pełni zajaśnieje, gdy Chrystus przyjdzie jeszcze raz - wtedy będę oglądał dobra Pana. Trzeba więc być mężnym, nabierać odwagi i oczekiwać Pana.

 

Przeczytaj także

ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ

Warto odwiedzić