Modlitwa

 

Słowo Życia - kwiecień 2008

01 kwi 2008
ks. Tadeusz Loska SJ

6 kwietnia 2008 - III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Jezus umarł „z postanowienia i przewidzenia Boga”

I czytanie (Dz 2, 14. 22-33): Męka i śmierć Jezusa były wydarzeniem wstrząsającym. Dlaczego tyle cierpień spadło na Niego? Odpowiedź znajdziemy w Piśmie Świętym. Powołuje się na nie zarówno św. Piotr, jak i sam Jezus. Było to z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego, a nie ze zrządzenia ślepego losu. Jezus nie padł ofiarą spisku. Trzeba było wielkiej odwagi, by w Jerozolimie głosić, że Jezus żyje! Że Bóg wskrzesił Go z grobu i że od Niego zależy zbawienie wszystkich ludzi. Odważył się na to Piotr razem z Jedenastoma - po raz pierwszy głosili, że Jezus żyje, w dniu Pięćdziesiątnicy. Cudem jest to, że ludzie, którzy byli świadkami Jego haniebnej śmierci na krzyżu - uwierzyli.

Słowo Życia - marzec 200

01 mar 2008
ks. Tadeusz Loska SJ

2 marca 2008 - IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus!

I czytanie (1 Sm 16, 1-13): Na polecenie Boga Samuel namaścił Saula na króla. Gdy ten sprzeniewierzył się Bogu, Samuel namaścił Dawida. Mimo niepozornego wyglądu. Dawid jest wybrańcem Boga. Samuel uważa, że lepszym królem byłby Eliab - dorodny i wysokiego wzrostu. Bóg uzasadnia swój wybór słowami: Człowiek patrzy na to, co widoczne, Pan natomiast patrzy na serce. Bóg zna myśli i serce człowieka.

Słowo Życia - luty 2008

01 lut 2008
ks. Tadeusz Loska SJ

2 lutego - 2008 ŚWIĘTO OFIAROWNIA PAŃSKIEGO
Do swojej świątyni przybędzie Pan, którego wy oczekujecie

I czytanie (Ml 3, 1-4): Po powrocie z niewoli babilońskiej naród nie odzyskał dawnej suwerenności. Jedyną ostoją i nadzieją stała się odbudowana świątynia. Za czasów proroka Malachiasza zarówno kult, jak i stosunki społeczne i moralne były w opłakanym stanie. Dlatego prorok nawołuje do nawrócenia tak kapłanów, jak i cały lud. Ludzie narzekają i podnoszą zarzuty: "Nie warto być wiernym Bogu; czyż jest On Bogiem sprawiedliwym, skoro dopuszcza, że złym powodzi się dobrze? (por. Ml 2, 17)". W odpowiedzi prorok zapowiada przyjście na sąd samego Boga. Na sądzie ostoją się tylko sprawiedliwi. Przedtem jednak świątynia zostanie oczyszczona, a kapłaństwo uzdrowione. Zanim przyjdzie Pan, przyjdzie anioł, Boży wysłannik, który przygotuje Mu drogę.Był nim Jan Chrzciciel. Po nim nadejdzie ktoś większy: Pan - Anioł Przymierza, czyli Mesjasz, tzn. Chrystus. Jego pierwsze - nagłe - pojawienie się w świątyni miało miejsce wtedy, gdy Jego rodzice wnosili Go do świątyni - jako Dzieciątko Jezus. Jego przyjście na sąd ostateczny jeszcze nie nastąpiło - oczyszczanie srebra i złota to sąd ostateczny. Gdy prorok mówi: przybędzie i nadejdzie, ukaże się i objawi - to zapowiada pierwsze i drugie przyjście Chrystusa. Na drugie czekamy, pierwsze już się dokonało; opowiada o nim Ewangelia.

Słowo Życia - styczeń 2008

01 sty 2008
ks. Tadeusz Loska SJ

1 STYCZNIA 2008 - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Rozpromienione oblicze Pana - łaska - pokój

I czytanie (Lb 6, 22-27): Jest to formuła uroczystego błogosławieństwa synów Izraela. Gdy błogosławi człowiek, jest to tylko wzywanie Bożej pomocy, życzenie, prośba - wyrażone słowem. U zarania stworzenia Bóg błogosławił ludziom i zwierzętom - Jego błogosławieństwo to słowo, dar i czyn: życie, płodność ziemi, harmonia w przyrodzie i pokój między ludźmi. Bóg rozpromienia swe oblicze, czyli otacza synów Izraela swoją życzliwą opieką, wchodzi w trwałą wspólnotę z nimi w życiu doczesnym i po śmierci. Jezus Chrystus, którego Bóg obiecał i którym obdarował świat, jest równocześnie i Słowem, i Darem! A wszystkie błogosławieństwa i dobra, które przyniósł, są przeznaczone nie tylko dla synów Izraela, ale dla wszystkich narodów, rozsianych po wszystkich krańcach ziemi (Psalm).
Rozpromienione oblicze Pana - łaska - pokój - to suma i streszczenie wszystkich darów, które Bóg ofiarowuje nam w Synu zrodzonym z niewiasty.

Słowo Życia - grudzień 2007

01 gru 2007
ks. Tadeusz Loska SJ

2 grudnia 2007 - I NIEDZIELA ADWENTU
Powszechny pokój

I czytanie (Iz 2, 1-5): Proroctwo to pochodzi z okresu klęsk i nieszczęść, jakie spadały na królestwa Judy i Izraela. Zagrożone były wówczas Góra Syjon i świątynia - święte miejsca obecności Boga. Właśnie tam Izajasz zobaczył Króla, Pana Zastępów, na wysokim tronie. Prorok widzi również, jak do tej góry i do tej świątyni w czasach mesjańskich płyną wszystkie narody, aby usłyszeć Jego słowo, przyjąć Jego Prawo, uczyć się Jegodróg. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami, zaprowadzi powszechny pokój. Wtedy miecze przekują na lemiesze, a włócznie na sierpy. Wszystkich ogarnie światłość Pana. Tak będzie wyglądało ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata.

Jezus i ja - grudzień 2007

01 gru 2007
Lucjan Miozga

Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego.

Słowo Życia - listopad 2007

01 lis 2007
ks. Tadeusz Loska SJ

1 listopada 2007 - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Świętymi bądźcie, jak Ja jestem Święty

Ewangelia (Mt 5, 1-12a): Rzesza świętych w niebie, którym dziś oddajemy hołd, to ci, którzy na ziemi żyli duchem Ośmiu Błogosławieństw i upodobnili się do ubogiego, cichego, czystego i miłosiernego Jezusa. Chcesz być z nimi w niebie? Zachowuj Boże przykazania. Pragniesz już tu, na ziemi, być świętym? Żyj Błogosławieństwami, które Jezus ogłosił na Górze. On sam przestrzegał Bożych przykazań i żył duchem Ośmiu Błogosławieństw. Dlatego jest ubogi w duchu, cichy, czystego serca, pragnący sprawiedliwości, miłosierny, wprowadzający pokój i prześladowanyUbodzy, czyści, cisi, prześladowani, wprowadzający pokój i miłosierni nie tylko mają zapewnione zbawienie, ale już są szczęśliwi, czyli błogosławieni.

Słowo Życia - październik 2007

01 paź 2007
ks. Tadeusz Loska SJ

7 października 2007 - XXVII NIEDZIELA
Duch mocy i miłości, i trzeźwego myślenia

I czytanie (Ha 1, 2-3; 2, 2-4): W VI wieku przed Chrystusem Judea była zagrożona przez najazdy Chaldejczyków, a naród żydowski był uciskany przez swego własnego króla. I czytanie zawiera bolesną skargę, którą prorok zanosi do Boga w imieniu całego narodu. Bóg odpowiada: Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, czyli król-bezbożnik, i to z rąk Chaldejczyków, a naród, dzięki swej wierności, ocaleje. Wyryj te słowa na tablicach kamiennych, dla następnych pokoleń. Bóg zachęca swój naród: Tę próbę musicie przetrzymać i pozostać wierni, aż przyjdzie czas waszego wyzwolenia.

Słowo Życia - wrzesień 2007

01 wrz 2007
ks. Tadeusz Loska SJ

2 września 2007 - XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj

I czytanie (Syr 3, 17-18. 20. 28-29): Pokora wynika ze świadomości, że wielka jest potęga Pana; tylko Bóg jest wielki, potężny i wszechmocny, toteż o ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj. Człowiek zdany jest na miłosierdzie i miłość Boga, zawsze może na Niego liczyć i całkowicie Mu zaufać. A zatem być pokornym to żyć w prawdzie. Ostatecznie pokora to sprawa miłości, swoje źródło ma w sercu; jest wyrazem prawdziwej mądrości ipragnieniem mędrca.

Słowo Życia - sierpień 2007

01 sie 2007
ks. Tadeusz Loska SJ

5 sierpnia 2007 - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Być bogatym przed Bogiem

I czytanie (Koh 1, 2; 2, 21-23): Kohelet jest mędrcem. Stawia dręczące go pytania, na które nie otrzymuje odpowiedzi od współczesnych mu filozofów: Jeżeli śmierć wszystko przekreśla, to kim jest człowiek i jaką korzyść ma ze swej mądrości, wiedzy i dzielności, ze swego trudu i z pracy ducha swegoWszystko to marność i pogoń za wiatrem - cierpienie i utrapienie. Skoro wszystko przemija, to co pozostaje?

Strony