Obrzęd przyjęcia nowych członków do Apostolstwa Modlitwy

30 cze 2018
Redakcja
 

Opiekun: Z radością powiadamiam Was, że nasza rodzina apostolska powiększy się o nowe grono braci i sióstr. Pragną oni czynnie współpracować w budowaniu Królestwa Bożego przez postawę miłości i służby. Hasło bowiem „kochać i służyć” wyraża ducha Jezusa, który przyszedł po to, by objawiać ludziom miłość Boga Ojca i służyć im. Naśladując swego Mistrza Jezusa, chcą w swoim życiu iść duchową drogą Apostolstwa Modlitwy.

Celebrans (albo opiekun, jeśli on jest również celebransem): Naszym życiem jest Jezus Chrystus. Mamy Go naśladować i upodabniać się do Niego w miłości. Nie tylko więc chcemy poznawać tajemnicę życia Jezusa, objawioną w Jego Najświętszym Sercu, ale także Jego Boskie Serce obieramy za szczególny symbol naszej czci należnej Bogu. Przez sam akt poświęcenia się Sercu Jezusa chcemy przyczyniać się do rozwoju Królestwa Bożego.

Jezu, mocą Ducha Świętego, prowadź nas do Ojca!

Opiekun: Drodzy przyjaciele, zapalcie swe świece od świecy Chrystusa, która jest symbolem Jego życia i misji.

(zapalenie świec od Paschału)

Celebrans: Świece, które trzymacie są symbolem nowego życia, do którego Bóg wezwał was w dniu chrztu świętego i do którego ponownie was wzywa, udzielając wam łaski odpustu zupełnego, związanego z aktem wstąpienia do Apostolstwa Modlitwy.

Zanim każdy z was odda się całkowicie Sercu Jezusa, pytam wszystkich:

Czy chcecie siebie i swoje życie poświęcić Najświętszemu Sercu Jezusa?

Wszyscy: Chcemy.

Celebrans: Czy chcecie codziennie trudzić się, by kochać i służyć Jezusowi w Jego Kościele i w waszej wspólnocie parafialnej?

Wszyscy: Chcemy.

Celebrans: Czy chcecie żyć na co dzień w przyjaźni z Jezusem, a przez to czcić, wielbić i miłować Jego Serce?

Wszyscy: Chcemy.

Celebrans: A teraz wypowiedzcie słowa waszego oddania się Sercu Pana Jezusa.

Wszyscy: Panie Jezu Chryste!
Ja NN, oddaję się i poświęcam Twemu Najświętszemu Sercu moją osobę i całe moje życie, aby odtąd czcić, wielbić i miłować Twoje Serce dla nas na krzyżu włócznią żołnierza otwarte.
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Ciebie i czynić wszystko z miłości ku Tobie, wyrzekając się tego, co się Tobie we mnie nie podoba.
Boskie Serce Jezusa! Ty bądź moją miłością i drogą mojego życia.
Serce pełne miłosierdzia! ratuj mnie przed atakami złych mocy, przed moją grzesznością i słabością, bo w Twojej nieskończonej dobroci pokładam całą moją ufność i nadzieję świętości.
Serce pełne miłości! przygarnij mnie do Siebie i spraw, abym poznał Ojca.
Niech Twoja miłość – hojny dar Ducha Świętego – tak głęboko przeniknie moje serce, żebym zawsze pamiętał o Tobie i wiernie naśladował Ciebie.
Oby imię moje zostało zapisane w Tobie, Serce mojego Boga i Pana, ponieważ bardzo pragnę, aby moim największym szczęściem i pełną radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa i apostoł.
Amen.

Celebrans: W obliczu naszego Pana Jezusa Chrystusa proszę was o dokonanie aktu wstąpienia do Apostolstwa Modlitwy.

Wszyscy: Staję przed Tobą, Panie Jezu, i wpatrując się w tajemnicę Twego Serca, wyrażam moją wolę wstąpienia na duchową drogę Apostolstwa Modlitwy oraz przyrzekam wypełniać obowiązki płynące ze Statutów i duchowości Apostolstwa Modlitwy.

Celebrans: Na znak waszej gotowości pójścia po duchowej drodze Apostolstwa Modlitwy, aby na niej kontynuować zbawczą misję Jezusa, złóżcie przed Panem w geście ofiary trzymane przez was świece. Tak jak te świece spalają się, by rozjaśnić swym blaskiem ciemności, tak i wy oddajcie Bogu i ludziom swe życie w darze miłości i służby.
Niech wasze serca płoną żywym światłem Bożej obecności... Niech Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty będą uwielbieni w waszym życiu i działaniu.

Wszyscy: Amen. (ustawienie świec na ołtarzu)

Śpiew: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem...

 

Warto odwiedzić