Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości

03 Maj 2015
ks. Frédéric Fornos SJ
 

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, zapoznajcie się podczas Waszych spotkań modlitewnych z wybranymi fragmentami dokumentu Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości, zaaprobowanego w Rzymie 3 XII 2014 roku przez Papieża Franciszka i Dyrektora Generalnego Apostolstwa Modlitwy Frédérica Fornosa SJ.

Podzielcie się też wzajemnie Waszymi uwagami z kapłanem opiekującym się Waszym Ogniskiem Apostolskim w parafii. To bardzo ważny dokument, będący podstawą programową naszej odnowy w Polsce i w świecie. 
Krajowy Dyrektor AM, ks. Stanisław Groń SJ

 

Czym jest Apostolstwo Modlitwy?

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał (Łk 10, 1).

Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i  prawdzie, a  takich to czcicieli chce mieć Ojciec (J 4, 23).

AM jest przede wszystkim sposobem na uczynienie nas wewnętrznie gotowymi do podjęcia misji Chrystusa. Źródłem i wzorem takiej gotowości jest Jezus, dany nam i dla nas, stale uobecniający się dla nas w Eucharystii. Przyjmowanie Jego życia prowadzi nas we wdzięczności do codziennego ofiarowania naszego życia Ojcu.

AM jest drogą duchową, którą Kościół proponuje wszystkim chrześcijanom, aby pomóc im w byciu przyjaciółmi i apostołami Zmartwychwstałego Jezusa w codziennym życiu, oraz która pobudza misyjny zapał. Prowadzi do przymierza osobistej miłości, symbolizowanego przez Jego Serce.

AM jest światową siecią modlitwy odpowiadającą na wyzwania stawiane ludzkości oraz misji Kościoła, co wyrażają comiesięczne intencje Papieża. Modląc się w tych intencjach, rozszerzamy nasze spojrzenie na cały świat, wchodząc osobiście w radości i nadzieje, w ból i cierpienie naszych braci i sióstr na świecie.

AM zaprasza nas do życia w postawie wewnętrznej gotowości apostolskiej, która jest owocem miłości. Musi ona rodzić się z osobistej i intymnej relacji z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Panem, w której odnajdujemy Jego miłość i własną miłością Mu odpowiadamy. Aby pomóc nam być bardziej dyspozycyjnymi w misji Zmartwychwstałego, nawet w najdrobniejszych, codziennych sprawach, AM zaprasza nas do stosowania pewnych duchowych praktyk i podążania drogą szkoły formacji, którą nazwaliśmy Drogą serca. Te praktyki otwierają nas na Ducha Świętego, który w nas pracuje, jednocząc nasze życie i nasze serce z życiem i Sercem Jezusa. Zapraszają nas do oddawania Ojcu wraz z Jego Synem wszystkiego, czym jesteśmy i co posiadamy, w sposób prosty, a zarazem radykalny.

AM zaprasza nas do życia Eucharystią. W niej spotykamy Jezusa dającego swoje życie za nas, to zaś jest najwyższym źródłem i inspiracją dla naszej apostolskiej dyspozycyjności. Kiedy celebrujemy Eucharystię, jednoczymy się w szczególny sposób z Jezusem, celebrujemy także pragnienie Ojca, aby połączyć Jego historię z naszą, aby doznawać od Niego uzdrowienia. Spotkanie z Jezusem oczyszcza nas, uwalnia od ciężarów, które nas krępują, uzdalnia do ofiarowania życia w służbie Jego misji.

AM zaprasza do włączenia się w światową sieć, poprzez którą miliony ludzi modlą się razem z Papieżem w intencjach, które on wskazuje nam co miesiąc. Te intencje otwierają nas na pilne potrzeby Kościoła i ludzkości. Prowadzą do poświęcenia życia dla sprawiedliwości Królestwa, zgodnie z tematem comiesięcznych intencji. AM zaprasza ponadto do współpracy z tymi, którzy pracują na rzecz większego braterstwa i sprawiedliwości, nawet z tymi pochodzącymi z innych tradycji religijnych. AM jako służba Kościoła powierzona Towarzystwu Jezusowemu jest wezwane do rozpowszechniania tych intencji, pozostając szkołą modlitwy i wstawiennictwa.

AM służy wszystkim w Kościele, działając indywidualnie lub w grupach. Może organizować się w formie ruchu kościelnego, zależnie od lokalnych potrzeb kulturowych i eklezjalnych. W innych kontekstach daje wsparcie, nie przyjmując żadnej struktury. Zaprasza do głębszego przeżywania powołania wynikającego z chrztu świętego, formuje apostołów Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana. Tych, którzy pragną iść dalej w relacji z Panem i żyć lepiej, odpowiadając na Jego wolę, AM zaprasza do całkowitego oddania życia Sercu Jezusa, zawierając z nim Przymierze (przyjmując konsekrację). Poprzez takie Przymierze z Jezusem osoba w pełni przyjmuje intymną przyjaźń, którą Pan ofiaruje. Taka osoba wyraża także swoje pragnienie bycia jak najbardziej dyspozycyjną w służbie jako Jego apostoł.

 

Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości – Wstęp

Apostolstwo Modlitwy (AM), założone w 1844 roku we Francji, następnie powierzone przez papieża Towarzystwu Jezusowemu, wkracza w teraźniejszość z nierówną witalnością, ale żywi też odnowioną nadzieję. Jako że AM podąża za Kościołem w procesie Nowej Ewangelizacji, pragnie na nowo mówić do świata, który przeszedł ogromne zmiany kulturowe dotykające każdego aspektu ludzkiego życia. Nasze społeczeństwo bardzo różni się od tego, w którym zrodziło się AM. Zdajemy sobie sprawę z tego, że aby mówić zrozumiale do dzisiejszych mężczyzn i kobiet, potrzebujemy nowych metod, nowych języków, a zwłaszcza nowej gorliwości, jak by to określił święty Jan Paweł II.

AM pragnie uczestniczyć w odnowie Kościoła. Formuły i modlitwy bardzo pożyteczne w przeszłości muszą być dzisiaj dostosowane do potrzeb nowych pokoleń. Przez ostatnie cztery lata w biurze tego apostolatu w Rzymie podejmowaliśmy ogólnoświatowy wysiłek, który nazwaliśmy „odnową AM”. Chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć o rezultatach tego długiego, wspólnego procesu. Wiemy, że nasz język będzie tutaj w dalszym ciągu prowizoryczny i niekompletny. Zmienia się świat, a my musimy się zmieniać razem z nim, ciągle się odnawiać. Staraliśmy się określić najważniejsze osie duchowości obecne w myśli ojca F.K. Gautreleta, który zapoczątkował AM w 1844 roku. Wierzymy, że duchowe podstawy, które wtedy wyraził, pozostają cenne i użyteczne także dzisiaj. Skupimy się zatem właśnie na nich w naszym nowym sposobie pojmowania AM. Te podstawy to: dyspozycyjność apostolska, współpraca w misji Jezusa, życie w osobistej i afektywnej relacji z Nim – relacji symbolizowanej przez Jego Serce, służba Kościołowi w ogólnoświatowej sieci modlitwy, a także służba sprawiedliwości.

Jak będzie wyglądało nowe AM? Będzie ono duchową drogą inspirowaną symbolem serca – serca człowieka i Serca Jezusa – które w jedności pragną odpowiadać na potrzeby dzisiejszych ludzi. Przede wszystkim będzie ono miało wymiar eklezjalny, będzie siecią serc, które modlą się razem z Papieżem za misję Kościoła na całym świecie. Nowe AM będzie światową siecią modlitwy, będzie miało element cyfrowy (zwłaszcza tworzoną obecnie nową międzynarodową stronę internetową). Nowe AM będzie miało także młodą twarz, jeśli się nam uda lepiej zintegrować propozycje formacyjne naszej sekcji młodzieżowej, Eucharystycznego Ruchu Młodzieży (ERM). Będzie pełniło funkcję misyjną, jako że nasze programy będą służyły szkoleniu i odnowie życia duchowego laikatu w parafiach i organizacjach diecezjalnych. Przede wszystkim jednak AM będzie miało twarz Jezusa – będziemy walczyć o to, aby Chrystus był w centrum naszego życia i abyśmy żyli w zażyłej z Nim przyjaźni. Będziemy apostołami zaproszonymi do pracy z Nim, dyspozycyjnymi w Jego misji w służbie naszych braci i sióstr. Otrzymane przez Was dokumenty dają wskazówki, które Wy, wraz z Waszymi wiernymi, będziecie sprawdzali w praktyce. Powiecie nam, czy udało się nam usłyszeć głos Ducha i pomożecie nam w tym, abyśmy nadal Go słuchali. Tym sposobem będziemy mogli nadal pomagać naszym ludziom jednoczyć ich życie z Jezusem i oddawać je na służbę innym. (…)

Macie w swoich dłoniach pierwszy z serii czterech dokumentów. Ostatecznie powstaną jeszcze trzy. Dokument pierwszy ma być inspiracją, ma ustawić fundamenty pod odnowę AM i jest najważniejszy. Jest on adresowany do wszystkich, którzy chcą poznać lub pogłębić swoje rozumienie AM. (...)

Dobrej lektury, dobrej modlitwy, dobrego apostolatu!

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić