Papieskie intencje ogólne na rok 2006

30 gru 2005
Redakcja
 

STYCZEŃ
Aby dążenie chrześcijan do pełnej jedności przyczyniało się do pojednania i pokoju między wszystkimi narodami świata.

LUTY
Aby wspólnota międzynarodowa coraz lepiej uświadamiała sobie, że jej obowiązkiem jest jak najszybciej położyć kres handlowi ludźmi.

MARZEC
Aby młodzi, którzy szukają sensu życia, otaczani byli zrozumieniem i szacunkiem i by spotykali na swej drodze cierpliwych i pełnych miłości przewodników.

KWIECIEŃ
Aby we wszystkich krajach szanowano indywidualne, społeczne i polityczne prawa kobiety.

MAJ
Aby hojne dary, których Duch Święty udziela Kościołowi, pomagały w umacnianiu pokoju i sprawiedliwości na świecie.

CZERWIEC
Aby rodziny chrześcijańskie przyjmowały z miłością każde przychodzące na świat dziecko i otaczały miłością chorych i starców, którzy potrzebują opieki i pomocy.

LIPIEC
Aby wszyscy więźniowie, a zwłaszcza ludzie młodzi, otrzymali niezbędną pomoc społeczeństwa i zdołali nadać nowy sens swemu życiu.

SIERPIEŃ
Aby osieroconym dzieciom było zapewnione ludzkie i chrześcijańskie wychowanie.

WRZESIEŃ
Aby wszyscy, którzy korzystają ze środków społecznego przekazu, czynili to w sposób świadomy i odpowiedzialny.

PAŹDZIERNIK
Aby wiara wszystkich ochrzczonych dojrzewała i wyrażała się w jasnych, konsekwentnych i odważnych decyzjach życiowych.

LISTOPAD
Aby na całym świecie położono kres wszelkim formom terroryzmu.

GRUDZIEŃ
Aby Chrystus, cichy i pokornego serca, natchnął przywódców państw mądrością i odpowiedzialnością w sprawowaniu władzy.

 

Warto odwiedzić