Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - październik 2018

27 wrz 2018
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja ewangelizacyjna na październik 2018:
Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Jezus powołał Apostołów w konkretnym celu. Ewangelista Marek zanotował, że Pan przywołał do siebie tych, których sam chciał i ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki (Mk 3, 14). Być z Jezusem i głosić naukę - to podstawowe zadania uczniów. Do tego Pan ich uzdalnia. Wszyscy, którzy chcą iść za Jezusem i naśladować Go, zdani są na misję. Tak jest w przypadku każdej formy życia konsekrowanego. Kto decyduje się na życie zakonne i ślubuje postępowanie według rad ewangelicznych, musi stać się misjonarzem, gdyż wie, że Jezus kroczy z nim, rozmawia z nim i oddycha z nim (adhortacja Evangelii gaudium, 266).

Misja jest więc wynikiem relacji. Jak w życiu rodzinnym małżonkowie nieraz ustalają zadania na kolejny dzień, omawiają, co trzeba zrobić, i starają się to wykonać pośród wszystkiego, co życie niesie, tak i osoby konsekrowane mają być wrażliwe na działanie Ducha. Bo to nie ludzie prowadzą misję, ale sam Duch Święty. To On nieraz zmąci klasztorne ciepełko, podsyłając osoby, którym trzeba jakoś pomóc, a przynajmniej mieć czas i je wysłuchać. To On wyrwie nieraz z domowego zacisza i zleci głoszenie rekolekcji czy konferencji. To On poruszy serca, ukazując kolejne obszary zaangażowania, możliwe tak dla męskich, jak i żeńskich zgromadzeń, a nawet współpracowników świeckich. Wszystko po to, by ci, którzy poszli za Nim, nie gnuśnieli, ale dawali świadectwo życia dotkniętego Ewangelią.

W październiku więcej myślimy o misjach. Okazją są choćby obchody Światowego Dnia Misyjnego, który przypada w przedostatnią niedzielę tego miesiąca. W 2015 roku papież Franciszek skierował z tej okazji Orędzie do osób konsekrowanych. Przypomniał w nim, że misja to miłość do Jezusa, a zarazem miłość do ludzi. Jezus chce się posługiwać swymi wybranymi, by zbliżać się do swego ludu. W sposób szczególny - pisze papież - od osób konsekrowanych wymaga się, by wsłuchiwały się w głos Ducha, który je wzywa, by szły na wielkie peryferie misyjne, pomiędzy ludzi, do których nie dotarła jeszcze Ewangelia. Doświadczenie ostatnich dziesięcioleci pokazało, że zgromadzenia, które to robią, cieszą się nowymi powołaniami z krajów misyjnych. Te, które wymiar misyjny zaniedbały, wpadły w pustkę zniekształcającą ich charyzmat. Wyznaczając intencję ewangelizacyjną na październik, papież Franciszek wskazuje nam właśnie modlitwę za osoby konsekrowane, by rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu. Dlaczego? Bo tam jest i Jezus i tam chce być poznany.

 

Warto odwiedzić