Wyjaśnienie papieskich intencji AM - maj 2014

25 kwi 2014
ks. Ryszard Machnik SJ
 

Powszechna na maj:

Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdzie i pokojowi.

Prasa, radio, telewizja, internet – z powodu rozpowszechnienia i możliwości, jakimi dysponują – zyskały ogromny wpływ na kształtowanie świadomości ludzi. Nie tylko inspirują postawy indywidualne, rodzinne i społeczne, ale nawet je tworzą. Na każdym kontynencie stanowią główne narzędzie wpływania nie tylko na to, jak ludzie myślą, ale też o czym myślą. Z tego powodu mają decydujący wpływ na wyniki wyborów, a prócz tego – przez tworzenie atmosfery – wpływają na rządy, partie, koalicje, a nawet na wymiar sprawiedliwości. Środki przekazu, zwane kiedyś „czwartą władzą”, stały się „pierwszą władzą”.

Ich rolę w kształtowaniu życia społecznego i religijnego dostrzegali papieże od ponad stu lat, ukazując potrzebę zaangażowania wierzących w misję ewangelizacji z wykorzystaniem wpływu mediów na wiarę i postępowanie ludzi. Ostatni sobór w poświęconym tej sprawie Dekrecie Inter mirifica pisze: Kościół (...) uważa za swój obowiązek głosić orędzie zbawienia także przy pomocy środków społecznego przekazu i uczyć ludzi właściwego z nich korzystania.

Już po raz piąty w ostatnich kilkunastu latach ojciec święty powierza naszej modlitwie wstawienniczej środki przekazu, co ukazuje wagę problemu. W maju 1998 r. (intencja misyjna) prosiliśmy, aby się stały one „przekaźnikami ewangelizacji”. W 2006 r. (intencja ogólna na wrzesień) modliliśmy się o świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków społecznego przekazu. W styczniu roku 2010 tematem intencji ogólnej była młodzież, by media pomagały jej w rozwoju osobistym i w służbie na rzecz społeczeństwa. W maju 2011 r. (intencja ogólna) prosiliśmy za osoby pracujące w mediach, aby z szacunkiem odnosiły się do prawdy, solidarności i godności każdej osoby. Tym razem perspektywa jest globalna: chodzi o sprawę, od której zależy ład na świecie: aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdzie i pokojowi.

 

Ewangelizacyjna na maj:

Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, prowadziła misję Kościoła, gdy głosi on Chrystusa wszystkim narodom.

Majowa intencja wzywa do modlitwy wstawienniczej w formie prawie identycznej jak w 2008 i 2012 roku. Także i w niej pojawia się tytuł nadany Maryi: „Gwiazda Ewangelizacji”. Użył go po raz pierwszy ojciec święty Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi (1975), gdy pisał: W poranek Pięćdziesiątnicy przewodziła modlitwie u początku życia wiary, rozpoczętego mocą Ducha Świętego. Niech Maryja, Gwiazda Ewangelizacji odnawia nieustannie Kościół, aby – posłuszny nakazowi Zbawiciela i wypełniony nadzieją – dzieło to prowadził i wykonał w trudnych dla wiary czasach (82).

Właściwy sposób ewangelizowania pokazuje więź Maryi z Jezusem, Słowem Wcielonym. Całe Jej życie było częścią Dobrej Nowiny. Nawet gdyby nie było innej racji do nazywania Maryi „Gwiazdą Ewangelizacji”, to Jej zjednoczenie z Synem i pełnienie woli Boga jest powodem bardziej niż wystarczającym. Ona ewangelizuje, promieniejąc tymi samymi cnotami, które głosi Syn na Górze Błogosławieństw. On jest ich źródłem, bo jest Bogiem, Ona ponieważ jest Jego Matką. Ochrzczeni od wieków idą do Jezusa przez Maryję, a Jej Syn jest drogą do Ojca (por. J 14, 6).

Przed rokiem (31 V 2013) na zakończenie rozważań różańcowych papież Franciszek mówił: Maryjo, Niewiasto słuchająca, otwieraj nasze uszy. Spraw, byśmy umieli odróżnić słowa Twojego Syna od lawiny słów tego świata. Spraw, byśmy umieli dobrze rozeznawać rzeczywistość, w której żyjemy, i potrzeby spotkanych osób, zwłaszcza potrzebujących. Maryjo, Niewiasto podejmująca właściwe decyzje, oświeć naszego ducha i serce, byśmy umieli bez ociągania okazać posłuszeństwo Twojemu Synowi; daj odwagę, by to nie inni za nas podejmowali decyzje. Maryjo, Niewiasto skora do działania, naucz nas nieść jak Ty czynną miłość Twego Syna, a wraz z nią światło Ewangelii.

 

Warto odwiedzić