W pełni żyć misją

20 paź 2019
Papież Franciszek
 

Podczas Anioł Pański z papieżem Franciszkiem zostaliśmy zachęceni „by każdy ochrzczony nabrał żywszej świadomości potrzeby współpracy w głoszeniu królestwa Bożego”. Komentując fragment Ewangelii (Łk 18, 1) papież wskazał „modlitwa jest pierwszą siłą przepowiadania! Misjonarze to przede wszystkim mężczyźni i kobiety modlitwy, umacniający wiarę poprzez stałą więź z Panem”.
 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Drugie czytanie dzisiejszej liturgii przedstawia nam zachętę, którą apostoł Paweł kieruje do swojego wiernego współpracownika Tymoteusza: „Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz” (2 Tm 4,2). Jej ton jest żarliwy: Tymoteusz winien poczuć się odpowiedzialny za głoszenie Słowa, podejmując trud z całych sił, nie wykluczający żadnej sfery egzystencjalnej. Te uczucia św. Pawła powinni żywić wszyscy uczniowie Jezusa, powołani do bycia świadkami Ewangelii w naszych czasach, pośród tej ludzkości, niekiedy przeciwstawiającej się, ale nieskończenie miłowanej przez Boga.

Obchodzony dziś Światowy Dzień Misyjny jest stosowną okazją, by każdy ochrzczony nabrał żywszej świadomości potrzeby współpracy w głoszeniu królestwa Bożego poprzez odnowione zaangażowanie. Sto lat temu papież Benedykt XV, pragnąc nadać nowy impuls odpowiedzialności misyjnej całego Kościoła ogłosił List apostolski Maximum illud. Dostrzegał on potrzebę ewangelicznego podniesienia jakości misji w świecie, aby została oczyszczona z wszelkich naleciałości kolonialnych i uwolniona od uwarunkowań polityki ekspansjonistycznej państw europejskich.

W dzisiejszej zmienionej sytuacji przesłanie Benedykta XV jest stale aktualne i pobudza do przezwyciężenia pokusy wszelkiego zamknięcia autoreferencyjnego i jakiejkolwiek formy pesymizmu duszpasterskiego, aby otworzyć się na radosną nowość Ewangelii. W naszych czasach, naznaczonych globalizacją, która powinna być solidarna i szanować specyfikę narodów, a zamiast tego nadal doznaje ujednolicenia i zadawnionych walk o władzę, podsycających wojny i rujnujących planetę, ludzie wierzący są wezwani do zaniesienia wszędzie, z nową energią dobrej nowiny, że w Jezusie miłosierdzie pokonuje grzech, nadzieja zwycięża lęk, braterstwo triumfuje nad wrogością. Chrystus jest naszym pokojem i w Nim zostaje przezwyciężony wszelki podział, jedynie w Nim jest zbawienie każdego człowieka i każdego ludu.

Jest jeden niezbędny warunek, aby w pełni żyć misją: modlitwa, żarliwa i nieustanna modlitwa, zgodnie z nauczaniem Jezusa głoszonym również w dzisiejszej Ewangelii, w której opowiada On przypowieść „że zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać” (Łk 18, 1). Istotnie modlitwa jest pierwszą siłą przepowiadania! Misjonarze to przede wszystkim mężczyźni i kobiety modlitwy, umacniający wiarę poprzez stałą więź z Panem, aby stawić czoła trudnościom związanym z ewangelizacją. Jednocześnie modlitwa jest pierwszym wsparciem ludu Bożego dla misjonarzy, pełna miłości i wdzięczności za ich trudne zadanie głoszenia i dawania światła i łaski Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie przyjęli. Niech Maryja, Matka wszystkich ludów, towarzyszy i strzeże misjonarzy Ewangelii każdego dnia.

 

Warto odwiedzić